Visitation


 

 • Ungekonsulenten ApS modtager henvendelser pr. mail eller telefonisk.
 • Der afholdes en indledende dialog med socialrådgiver. Formålet er at forventningsafstemme og introducere vores samarbejdspartner for Ungekonsulenten ApS værdisæt og koncept.
 • Sagsakter fremsendes til Ungekonsulenten ApS
  – Sagsakter gennemgås af Ungekonsulenten ApS. Vores socialfaglige medarbejder udarbejder et sagsresumé, som præsenteres ved intern visitation.
 • Intern visitation
  – På baggrund af sagsresumé, udarbejdes der en vurdering af den unges støttebehov foruden præferencer i fht. køn, etnicitet, individuelle kompetencer og personlighed. Mulig støtte- /kontaktperson indkaldes til samtale, hvor sagsresuméet gennemgås .
 • Forventningsafstemning
  – Forventninger til samarbejdet med anbringende myndighed, herunder; succeskriterier/målsætning og timesats. Forventninger afstemmes efterfølgende med udvalgte støtte- /kontaktperson, for at sikrer gensidig forståelse af indsatsen.
 • Tilbagemelding
  – Endelig tilbagemelding til socialrådgiver, således kontrakten kan udarbejdes, underskrives og arkiveres.
 • Formøde med primær- og sekundær støtte- /kontaktperson.

– Inden mødet foregår der en hurtigt gennemgang af dagsorden for mødet.

 • Opstart af ungesag:

– Første møde foregår i Ungekonsulenten ApS lokaler, såfremt det er muligt. Her vil både primær- og sekundær støtte- kontaktperson deltage.

 • 3 måneders opfølgning og evaluering.
  – Status udarbejdes 14 dage før mødet. Status udarbejdes af Ungekonsulenten ApS i samarbejde med udvalgte støtte- /kontaktpersons-team ved mundtlig overlevering. Ungekonsulenten ApS har desuden en forventning om at støtte- /kontaktperson såvidt muligt deltager i opfølgningsmødet.
 • 6 måneders handleplansopfølgningsmøder