Målgruppe og kendetegn ved Ungekonsulenten

Ungekonsulentens overordnede målgruppe er børn, unge og familier i udsatte positioner. Vores primære kompetence er børn og unge i alderen 10-23 år med psykosociale problemstillinger, som følge af massivt omsorgssvigt og udviklingstraumer i opvæksten.
På tværs af alle indsatser arbejder Ungekonsulenten hen imod at den unge kan indgå under samfundets normer og grænser. Herunder at den unge kan mestre en almen dagligdag med indkøb, madlavning, uddannelse- og beskæftigelse, økonomi, familie og venner. Vi støtter op om at den unge får etableret et netværk og undersøger hvilke tilbud der findes i nærmiljøet. Vores mål er at skabe en struktureret hverdag for den enkelte, med henblik på øget selvstændighed og samfundsmæssig integration.

Karakteristika for målgruppen er:

 • Udviklingsforstyrrelser og traumer i opvæksten
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Afvigende og-/eller kriminaliseret adfærd
 • Mislykket samfundsmæssig integration
 • Kulturelle udfordringer og sproglige barriere
 • Misbrug
 • Fysisk og psykisk handicap
 • Ensomhed, begrænset netværk og manglende fællesskabsfølelse
 • Manglende selvværdsfølelse og tillid til egne evner
 • Impulsiv og behovstyret adfærd
 • Følelseshåndtering, herunder konflikthåndtering
 • Manglende evne til at konsekvensberegne på lang- og kort sigt
 • Mentalisering svigt, manglende kendskab og evne til at afkode social interaktion
 • Grundlæggende mistillid til sine omgivelser
 • Dysfunktionel familiedynamik
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Manglende egenomsorg, herunder over-/ undervægt og inaktivitet

Indsatser i Ungekonsulenten

Kontaktperson jf. LSS §52, stk. 3, nr. 6

Ungekonsulenten tilbyder kontaktperson til børn/unge i alderen 10-18/23 år.
Indsatsen tilpasses den enkeltes behov og kan derfor både handle om at støtte barnet/den unge til at komme i skole om morgenen og/eller støtte til at håndtere konflikter i hjemmet eller med kammerater.
Kontaktpersonen kan være behjælpelig med kontakt til både det professionelle og det private netværk omkring barnet/den unge. Vi arbejder oftest med en primær og en sekundær kontaktperson for de børn/unge, hvor det giver mening. På den måde sikres, at der altid er en kendt voksen, på trods af ferier og personalets evt. sygdom.
Formålet er at give barnet/den unge en stabil voksenkontakt, som kan fastholde den unge i hensigtsmæssige rutiner, støtte op om fritidsinteresser/-beskæftigelse og sociale relationer.

UK-klubben

Gruppen er for kriminalitetstruede unge i alderen 10-15 år, hvor de unge mødes hver tirsdag eftermiddag i 2 timer i et fastlagt tidsrum. I gruppen laves der forskellige aktiviteter, som fx padeltennis, paintball, goboat, fodbold, basket og andre aktiviteter, som de unge er med til selv at bestemme. Indsatsen varetages af uddannet socialpædagog og ungdomsanktionskoordinator. Som en del af indskrivning til gruppen, sørger Ungekonsulenten for transport, hvor de unge hentes derhjemme og køres hjem igen bagefter. Der vil som udgangspunkt være en lettere forplejning i forbindelse med gruppens mødegange.
Formålet med UK-klubben er at skabe inkluderende fællesskaber og netværk samt at de unge får trænet deres evne til at indgå i disse.

Der kan visiteres til UK-klubben på baggrund af følgende:

 • Netværks- og samtalegruppe, jf. LSS § 11, stk. 3, nr. 2.
 • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. jf. LSS § 52, skt. 3, nr. 1.
 • Forbedringsforløb, jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 13.

Familiebehandling jf. LSS §52, stk. 3, nr. 3

Ungekonsulenten tilbyder familiebehandling til familier omkring et barn eller en ung i alderen 10-18/23 år, der har behov for familierettet støtte, af hensyn til barnet/den unges trivsel og behov.
Ungekonsulenten har fokus på, hvordan forældrenes forståelse af barnets/den unges signaler kan styrkes og hvordan konkrete redskaber og aktiviteter kan støtte familien.
Formålet med familiebehandlingen er at bevare familien samlet ved at støtte familien til mere hensigtsmæssige samspilsformer og styrke de indbyrdes relationer.

Efterværn jf. LSS § 76

Efterværn tilbydes til unge der enten har haft en kontaktperson op til det 18. år eller som har været anbragt udenfor hjemmet.
Formålet med indsatsen er at den unge støttes til at etablere et selvstændigt voksenliv, på lige fod med andre unge.
Ungekonsulenten har i indsatsen fokus på at den unge fastholder eller kommer i gang med enten uddannelse eller beskæftigelse, og andre relevante forhold, der kan være med til at sikre en god overgang til voksenlivet.

Anbringelse på eget værelse jf. LSS 52, stk. 3, nr. 7

Ungekonsulenten er gerne behjælpelig med at finde egnet værelse til brug for anbringelse på eget værelse. Godkendelsen heraf sker konkret til den enkelte unge og foretages af bevilligende myndighedssocialrådgiver. Herefter leverer Ungekonsulenten den støtte, som vurderes nødvendig for at anbringelsen kan opretholdes. Der vil her primært være tale om støtte i mindre omfang og primært til den unges ADL-funktioner, jf. Vejledningen til LSS § 66, stk. 1, nr. 5.
Ungekonsulenten varetager både eventuel nedpakning, opbevaring og etablering i forbindelse med anbringelsen.

Ungdomssanktionskoordinator jf. Straffeloven § 74 a

Ungekonsulenten tilbyder ungdomssanktionskoordinator til unge der endnu ikke er fyldt 18 år og som idømmes en ungdomssanktion efter straffelovens § 74 a.
En ungdomssanktion er et alternativ til en ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, der har begået grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. Den unge idømmes en struktureret, kontrolleret og socialpædagogisk behandlingsindsats af 2 års varighed og skal i den forbindelse have tilknyttet en koordinator gennem hele forløbet.
Ungekonsulenten har 3 medarbejdere, der er uddannet som ungdomssanktionskoordinatorer fra Socialstyrelsen. De har alle mange års erfaring som koordinatorer foruden generel erfaring som kontaktperson for kriminalitetstruede unge.

Kontaktperson jf. UKL § 13, stk. 1, nr. 7

Ungekonsulenten tilbyder kontaktperson til unge i alderen 10-18 år, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om et forbedringsforløb. Forbedringsforløbet kan have en varighed af op til 2 år og i helt særlige tilfælde op til 4 år.
Kontaktperson som led i et forbedringsforløb har et særligt fokus på at støtte og guide den unge hen imod en kriminalitetsfri tilværelse, herunder understøtte den unges møder med Ungekriminalforsorgen. Indsatsen kan tilpasses den unge og indeholde funktioner fuldt svarende til kontaktperson jf. LSS § 52, stk. 3, nr. 6.
Ungekonsulentens medarbejdere har arbejdet med forbedringsforløb helt fra ikrafttrædelse af ungdomskriminalitetsloven den 1. januar 2019, og har hen over årene opbygget stor erfaring med indsatstypen herunder sagsforløbet i Ungdomskriminalitetsnævnet samt det efterfølgende samarbejde med Ungekriminalforsorgen.

Familiebehandling jf. UKL § 13, stk. 1, nr. 4

Ungekonsulenten tilbyder familiebehandling til unge i alderen 10-18 år, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om et forbedringsforløb. Forbedringsforløbet kan have en varighed af op til 2 år og i helt særlige tilfælde op til 4 år.
Familiebehandling som led i et forbedringsforløb kan have samme indhold som familiebehandling jf. LSS § 52, stk. 3, nr. 3.